1. مجید دشتی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , حمید رضا مهرآبادی , احسان عیشی رضائی , بررسی روابط همبستگی بین شاخص های مورفوفیزیولوژیک ارقام چغندرقند پاییزه تحت شرایط تنش یخ زدگی در مرحله گیاهچه ای , دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۸
 2. امیرحسین سعیدنژاد , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , احسان عیشی رضائی , فرزین پورامیردشت میان , مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر سیستم فتوسنتزی ارقام چغندر قند پاییزه , دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۸
 3. کوروش شجاعی نوفرست , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , جواد رضائی , سید فاضل فاضلی کاخکی , تحمل به یخ زدگی در چند گونه علف چمنی تحت شرایط کنترل شده , دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۸
 4. حمید رضا مهرآبادی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , مجید دشتی , فرزین پورامیردشت میان , ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند( Beta vulgaris L.) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شده , دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۸
 5. عبدالرضا دوستی , احمد نظامی , علی گنجعلی , حمیدرضا خزاعی , تاثیر مقادیر فسفر و تنش ابیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی ریشه ژنوتیپ های عدس , یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵/۰۴
 6. عبدالرضا دوستی , احمد نظامی , علی گنجعلی , حمیدرضا خزاعی , تاثیر مقادیر فسفر تحت شرایط کمبود ابیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی اندام هوایی ژنوتیپ های عدس , یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵/۰۴
 7. بی بی ملیحه میرهاشمی , فاطمه حسن زاده اوّل , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی ذرت (Zea maiz L.) در شرایط کنترل شده , یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵/۰۲
 8. محمدحسن راشدمحصل , لیلا علیمرادی , حمیدرضا خزاعی , الهام عزیزی , آسیه سیاه مرگویی , مریم جهانی کندری , بررسی ساختار جوامع علفهای هرز در مزارع چغندر قند(Beta vulgaris L.) استانهای خراسان رضوی وشمالی , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
 9. لیلا علیمرادی , محمدحسن راشدمحصل , حمیدرضا خزاعی , امیر احمدیان یزدی , ارزیابی پاسخ جوامع علفهای هرز به شرایط محیطی مزارع چغندر قند , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
 10. لیلا علیمرادی , محمدحسن راشدمحصل , حمیدرضا خزاعی , امیر احمدیان یزدی , تاثیر تناوبهای زراعی متفاوت بر ظهور گونه های مختلف علفهای هرز , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
 11. سجاد صادقی لطف آبادی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , بررسی اثرات کلسیم و پتاسیم برسورگوم در شرائط تنش شوری , اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 12. سجاد صادقی لطف آبادی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , تغییرات RWC , LAI و کلروفیل سورگوم با مصرف پتاسیم و سدیم در شرائط تنش شوری , اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 13. فرزاد حسین پناهی قروچائی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , سید فاضل فاضلی کاخکی , ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 14. سمیرا صبوری راد , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , مهدی نصیری محلاتی , علی گنجعلی , علی اسکندری , تاثیر تنش خشکی و مقادیر فسفر بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گندم , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 15. کوروش شجاعی نوفرست , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , جواد رضائی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik.) تحت شرایط کنترل شده , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 16. شیرین گل حیدری , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا خزاعی , حسینعلی علیخانی , حسن محمد علیزاده , سید محمد عرب , کنترل بیولوژیک تاج خروس و جو وحشی توسط باکتری های سیانوژن خاک زی , دومین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۰۹
 17. شیرین گل حیدری , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا خزاعی , حسینعلی علیخانی , حسن محمد علیزاده , سید محمد عرب , بررسی توانایی جدایه های باکتریایی در تولید هیدروژن سیانید و اثرات آنها بر رشد چاودار , دومین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۰۹
 18. کبری اروجی , محمدحسن راشدمحصل , حمیدرضا خزاعی , رضا قربانی , مجید عزیزی ارانی , بررسی اثرات الیلوپاتیک آفتابگردان بر جوانه زنی و رشد اولیه علف های هرز تاج خروس و سلمه تره , دومین همایش علوم علف‌های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۰۹
 19. حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , مژگان ثابت تیموری , بررسی اثر سطوح فسفر بر مسزان کلروفیل و تجمع فسفر و عملکرد ارزن دم روباهی و ارزن خوشه ای در شرایط تنش خشکی , اولین همایش ملی گیاهان علوفه ای , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۵/۰۵
 20. حمیدرضا خزاعی , تأثير سطوح مختلف شوري بر ميزان آنزيم‌هاي آنتي اکسيدان برگ وخصوصيات فيزيولوژيک گياه کنجد(Sesamum indicum L.) , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹