1. محمد سیبی , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , ﭘﺎﺳﺦ رﻳﺸﻪ ی ﮔﻠﺮﻧﮓ (Carthamus tinctorius) ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ، زﻣﺎن و ﻧﺤﻮه ی ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ی ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ , اکو فیزیولوژی گیاهی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱, صفحه ۱۴۰-۱۵۷
 2. مریم کمالی , محمود شور , سیدحسین نعمتی , امیر لکزیان , حمیدرضا خزاعی , ارزیابی اثر کم آبیاری بر روابط آبی، رشد رویشی و تغییرات فیزیوشیمیایی گل اطلسی (Petunia garandiflora) اراقام Supercascade، Tango Blue و Tango White , فرآیند و کارکرد گیاهی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۱۵۲-۱۶۰
 3. احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , مجید دشتی , احسان عیشی رضائی , امیرحسین سعیدنژاد , ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ از ﺧﺴﺎرت ﺗﻨﺶ ﯾﺦزدﮔﯽ در (Beta vulgaris) ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۶۱۵-۶۲۶
 4. محمود غلامی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , بررسی روابط منبع و مخزن در زعفران با استفاده از ضرایب همبستگی در سطوح مختلف آبیاری و تغذیه , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۱۹۵-۲۱۰
 5. سروناز فرهنگ فر , محمد بنایان اول , حمیدرضا خزاعی , محمد موسوی بایگی , بررسی تولید کلزا در شرایط خشکی و تغییر اقلیم , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۳۵۵-۳۶۷
 6. ریحانه خواجه پور گلو سالار , محمد کافی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , اثر تنش مکانیکی باد بر تعدادی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیک دو رقم گندم (Triticum aestivum) پابلند و نیمه-پاکوتاه , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۱۰۱-۱۱۴
 7. سیدمسعود ضیائی , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر صفات مرفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در پنج ژنوتیپ ماش . , فیزیولوژی گیاهان زراعی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۵-۲۱
 8. سعید خانی نژاد , حمیدرضا خزاعی , جعفر نباتی , محمد کافی , تأثیر سه گونه قارچ‌ میکوریز بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم سیب‌زمینی تحت تنش خشکی در شرایط کنترل شده , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۵۵۸-۵۷۴
 9. گلنار قاضیان تفریشی , حسین آروئی , مجید عزیزی ارانی , حمیدرضا خزاعی , سعیدرضا وصال , تاثیر اسپرمیدین روی القای تحمل به سرما در گیاهچه های خیار رقم سوپردامینوس , علوم باغبانی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۵۴۷-۵۵۴
 10. محمد سیبی , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , اثر غلظت، زمان و نحوهی مصرف عصارهی جلبک دریایی بر برخی ویژگیهای مرفولوژیک ریشه و اندام هوایی گیاه گلرنگ , فیزیولوژی گیاهان زراعی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۵-۲۱
 11. مریم جانعلی زاده قزوینی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , حسن فیضی , مرتضی گلدانی , اثر میدان‌های مغناطیسی بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه کنجد (Sesamum indicum L.) , پژوهش های بذر ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱-۱۳
 12. حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , بیژن سعادتیان , امید آرمندپیشه , ریحانه پردل , مطالعه تأثیر پرایمینگ بذر بر رشد گیاهچه جو (Hordeum vulgare L.) تحت تنش شوری در محیط فیتوژل , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۸۷-۹۷
 13. احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , فرزین پورامیردشت میان , امیرحسین سعیدنژاد , حمید رضا مهرآبادی , اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیتها در تعدادی از ارقام چغندرقند , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۶۳-۷۶
 14. احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , حمید رضا مهرآبادی , مجید دشتی , فرزین پورامیردشت میان , مسعود احمدی , ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند (.Beta vulgaris L) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شده , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۵۳-۶۱
 15. حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , بیژن سعادتیان , امید آرمندپیشه , ارزیابی اثر پرایمینگ بذر بر ویژگی های ریشه دو رقم جو (Hordeum vulgare L.) در سطوح مختلف تنش شوری، با استفاده از تکنیک اتاقک ژل , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۱۰۱-۱۰۸
 16. سمیرا سبزواری , محمد کافی , محمد بنایان اول , حمیدرضا خزاعی , مطالعه نیاز حرارتی، صفات رشدی و عملکرد دو گونه موسیرایرانی .Allium altissimum Regel و .A. hertifulium Boiss در تیمارهای مختلف تراکم، وزن پیاز و حذف ساقه گل دهنده , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۸۳۶-۸۴۷
 17. رستم یزدانی بیوکی , محمد بنایان اول , حمیدرضا خزاعی , حمید سودایی زاده , بررسی عملکرد و کارایی مصرف نور مرزنجوش وحشی ( Origanum vulgare subsp. virid ( در پاسخ به کودهای اوره و آزوکمپوست , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۱۰۳-۱۲۲
 18. سعید خانی نژاد , حمیدرضا خزاعی , جعفر نباتی , محمد کافی , تأثیر گونه های مختلف قارچ میکوریزا بر عملکرد دو رقم سیب زمینی در شرایط کنترل شده , علوم باغبانی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۵۱۷-۵۲۳
 19. حمیدرضا خزاعی , شهرام ریاحی نیا , حمیدرضا عشقی زاده , تاثیر تنش رطوبتی بر توزیع و گسترش ریشه و بخش هوایی چهار ژنوتیپ تریتیکاله , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۴۱۷-۴۲۶
 20. محمد بنایان اول , رستم یزدانی بیوکی , حمید سودایی زاده , حمیدرضا خزاعی , بررسی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن شیمیایی و آلی بر عملکرد اقتصادی و کارایی مصرف نیتروژن مرزنجوش وحشی (Origanum vulgare L.) تحت شرایط‌های اقلیمی یزد و مشهد , پژوهش در اکو سیستمهای زراعی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۱-۱۴
 21. حمیدرضا عشقی زاده , شهرام ریاحی نیا , حمیدرضا خزاعی , ارزیابی نقش ویژگی های ریخت شناسی ریشه گیاه تریتیکاله(Triticale spp) در تولید دانه تحت شرایط کمبود آب , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۱۳۹-۱۴۷
 22. سعید خانی نژاد , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , جواد شباهنگ , جعفر نباتی , بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر خصوصیات و عملکرد علوفه ای کوشیا در آبیاری با دو سطح شوری , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۲۷۵-۲۸۲
 23. احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , مجید دشتی , حمید رضا مهرآبادی , احسان عیشی رضائی , مسعود احمدی , ارزیابی شاخص های مورفوفیزیولوژیک ارقام چغندرقند پاییزه تحت شرایط تنش یخ زدگی در مرحله گیاهچه ای , چغندرقند , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۵-۳۱
 24. شهرام ریاحی نیا , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , احمد نظامی , تأثیر تنش خشکی و سطوح مختلف نیتروژن خاک بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی ارقام سورگوم دانه‌ای در شرایط گلخانه , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۶۱-۷۰
 25. احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , حمیدرضا عشقی زاده سامانی , شهرام ریاحی نیا , ارزیابی تحمل ژنوتیپ های عدس Lens culinaris Medik به دماهای یخ زدگی با استفاده از عوامل فلورسانس کلروفیل , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۹۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۲۵-۳۳
 26. احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , بی بی ملیحه میرهاشمی , فاطمه حسن زاده اوّل , بررسی اثر هیدروپرایمینگ بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت در شرایط کنترل شده , علوم و فناوری بذر ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۳۹-۵۴
 27. احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , فرزاد حسین پناهی قروچائی , سید فاضل فاضلی کاخکی , ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپهای عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت ها , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲, صفحه ۲۳-۳۰
 28. حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , احسان عیشی رضائی , امیرحسین سعیدنژاد , فرزین پورامیردشت میان , بررسی تأثیر غلظت و نوع ماده هیومیکی بعنوان پیشتیمار بر جوانه زنی و خصوصیات دانه رستهای دو رقم تریتیکاله (Triticosecale hexaploide Lart.) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۲۷۳-۲۸۱
 29. ایمان حسام عارفی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , محمد بنایان اول , بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر عملکرد، فتوسنتز و پیگمانتهای Allium ) فتوسنتزی، کلروفیل و غلظت نیتروژن اجزای گیاه دارویی و صنعتی موسیر , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۲۰۷-۲۱۴
 30. علی معصومی , محمد کافی , جعفر نباتی , حمیدرضا خزاعی , کامران داوری , محمد زارع مهرجردی , اثر تنش خشکی بر وضعیت آبی و نشت الکترولیت برگ، فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل در مراحل مختلف رشدی دو توده کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط شور , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۴۷۶-۴۸۴
 31. امیرحسین سعید انژاد , حمیدرضا خزاعی , پرویز رضوانی مقدم , مطالعه اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۵۰۳-۵۱۰
 32. عبدالرضا احمدی , محمدحسن راشدمحصل , حمیدرضا خزاعی , علی قنبری , رضا قربانی , سید کریم موسوی , مطالعه فلور علفهای هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرم آباد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۲۰-۲۰
 33. فاطمه حسن زاده اوّل , علیرضا کوچکی , حمیدرضا خزاعی , مهدی نصیری محلاتی , اثر تراکم بر شاخص های فیزیولوژیک رشد مرزه (Satureja hortensis L.)و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در کشت مخلوط , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۷۵-۸۳
 34. حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , حمیدرضا عشقی زاده سامانی , شهرام ریاحی نیا , کوروش شجاعی نوفرست , خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های تریتیکاله (Triticale hexaploide Lart) تحت تاثیر پتانسیل‌های متفاوت ناشی از شوری و خشکی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲, صفحه ۳۳-۴۲
 35. حمیدرضا خزاعی , مرضیه نصیری محلاتی , محمد جواد ارشدی شریف آباد , تعیین میزان قندهای احیاءکننده در سیب زمینی با استفاده از گلوکزیاب دستی و مقایسه آن با روش آنزیمی , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۲۹۱-۲۹۷
 36. امیرحسین سعید انژاد , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا خزاعی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر قابلیت هضم و میزان پروتئین سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۶۲۲-۶۳۰
 37. اعظم برزوئی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , میر احمد موسوی , تأثیر شوری آب آبیاری بر صفات ریشه دو رقم حساس و مقاوم به شوری گندم وارتباط آن با عملکرد دانه در شرایط گلخانه , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۹۵-۱۰۶
 38. شهرام رضوان بیدختی , احمد نظامی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , بررسی اثر تنش یخ زدگی بر میزان نشت الکترولیت ها در گیاه دارویی و صنعتی موسیر (Allium altissimum Regel.) تحت شرایط کنترل شده , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸, صفحه ۳۷۱-۳۸۲
 39. علی اسکندری , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , محمد کافی , عباس مجدآبادی , تاثیر رژیم آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب زمینی در شرایط آب و هوایی مشهد , علوم باغبانی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۲۰۱-۲۱۰
 40. زینب رحیمی , محمد کافی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک گیاه دارویی خرفه(Portulaca oleracea L.) , تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۳۵۹-۳۷۴
 41. احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , کوروش شجاعی نوفرست , جواد رضائی , ارزیابی تحمل به انجماد در ژنوتیپ های عدس(Lens culinarisMedik.) تحت شرایط کنترل شده , تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۴۵-۵۸
 42. علی اسکندری , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , محمد کافی , مطالعه تاثیر رژیم آبیاری بر عملکرد و برخی از خصوصیات کیفی (Solanum tuberosum L.) سه رقم سیب زمینی , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴, صفحه ۲۴۰-۲۴۷
 43. اعظم برزوئی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , علی خراسانی , عباس مجد آبادی , مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز دو رقم حساس و متحمل به شوری گندم در مراحل مختلف رشد در اثر آبیاری با آب شور , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲, صفحه ۱۹۰-۲۰۱
 44. احسان عیشی رضایی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا خزاعی , علی اصغر محمدآبادی , تأثیر تراکم و الگوی کشت مخلوط (درهم و ردیفی) ارزن و سویا بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه آنها در شرایط آب و هوایی مشهد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۵۰-۵۹
 45. رستم یزدانی بیوکی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا خزاعی , علیرضا آستارائی , بررسی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) در پاسخ به کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۵۴۸-۵۵۵
 46. فاطمه حسن زاده اوّل , علیرضا کوچکی , حمیدرضا خزاعی , مهدی نصیری محلاتی , اثر تراکم بر خصوصیات زراعی و عملکرد مرزه (Sature hortensis L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در کشت مخلوط , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱, صفحه ۹۲۰-۹۲۹
 47. رستم یزدانی بیوکی , حمیدرضا خزاعی , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا آستارائی , بررسی تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال( Silybum marianum) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۷۴۸-۷۵۶
 48. رضا سهیلی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی اثر تاریخ های کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد چهار توده بومی زیره سبز (Cuminum cyminum) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۷۷۲-۷۸۳
 49. محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , سمیرا صبوری راد , تأثیر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۶۹-۷۴
 50. سمیرا سبزواری , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , مطالعه اثر اسید هیومیک بر جوانه زنی چهار رقم گندم پاییزه (سایونز و سبلان) وبهاره (چمران و پیشتاز) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۴۷۳-۴۸۰
 51. زینب رحیمی , محمد کافی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , بررسی تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه خرفه(Portulaca oleracea L.) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵, صفحه ۴۸۱-۴۸۸
 52. سجاد صادقی لطف آبادی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , بررسی اثرات تعدیل کنندگی کاربرد خاکی و محلولپاشی کلرید پتاسیم و کلرید کلسیم بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه سورگوم , آب و خاک , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴, صفحه ۳۸۵-۳۹۳
 53. صادق قربانی , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , محمد بنایان اول , اثر کاربرد اسید هیومیک در آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۱۲۳-۱۳۱
 54. محمد جواد ارشدی شریف آباد , حمیدرضا خزاعی , مهدی نصیری محلاتی , سید امید عاقلی , بررسی اثرات برخی صفات مهم زراعی بر عملکرد سیب زمینی وامکان تعیین زمان نیاز گیاه سیب زمینی به کود نیتروژن با استفاده از دستگاه کلروفیل متر , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۱۱۹-۱۲۸
 55. رستم یزدانی بیوکی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا خزاعی , رضا قربانی , علیرضا آستارائی , اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال (Silybum marianum) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲, صفحه ۱۲-۱۹
 56. حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , کوروش شجاعی نوفرست , تأثیر محدودیت رطوبتی بر عملکرد و توزیع ماده خشک بین اندامهای هوایی و ریشه تحت شرایط کنترل شده (Triticosecale×Wittmack) تک بوته ژنوتیپهای تریتیکاله , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲, صفحه ۱۴۶-۱۵۷
 57. احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , هما عزیزی , سمانه نجیب نیا , اثرات خوسرمایی بر تحمل به سرمای گندم (Triticum aestivum) تحت شرایط آزمایشگاهی , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱, صفحه ۵۵-۷۰
 58. مژگان ثابت تیموری , حمیدرضا خزاعی , مهدی نصیری محلاتی , احمد نظامی , تاثیر سطوح مختلف شوری بر میزان دانه و اجزای عملکرد تک بوته، خصوصیات مرفولوژیک و میزان کلروفیل برگ گیاه کنجد , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱, صفحه ۱۱۹-۱۳۰
 59. روناک ساسانی , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , بررسی اثرهورمون های جیبرلین، بنزیل آدنین و زآتین و درجه حرارت بر شکست خواب ریز غده سیب زمینی , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷, صفحه ۶۱-۶۷
 60. سمیرا سبزواری , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , اثر اسید هیومیک بر رشد ریشه و بخش هوایی ارقام سایونز و سبلان , آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۸۷-۹۳
 61. سیدمسعود ضیائی , محمد کافی , جواد شباهنگ , حمیدرضا خزاعی , محمدرضا سلیمانی اینانلو , اثر تراکم بوته و مرحله فنولوژیک برداشت بر عملکرد روغن و پروتئین کوشیا در شرایط آبیاری با آب شور , علوم آب و خاک , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳, صفحه ۶۴۵-۶۵۲
 62. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , الهام عزیزی , حمیدرضا خزاعی , بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۳۹۵-۴۰۴
 63. هما عزیزی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی تحمل به سرمای ارقام گندم در شرایط مزرعه , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۳۴۳-۳۵۲
 64. حمیدرضا خزاعی , محمد جواد ارشدی شریف آباد , بررسی اثرمدیریت کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر برعملکرد و خصوصیات کیفی سیب زمینی رقم آگریا در شرایط آب و هوایی مشهد , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۴۹-۶۲
 65. سیدمسعود ضیائی , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , جواد شباهنگ , محمدرضا سلیمانی اینانلو , اثر تراکم بوته و تعدادچین بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه و دانه کوشیا , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱, صفحه ۳۳۵-۳۴۲
 66. علی معصومی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی نخود , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱, صفحه ۴۵۳-۴۶۲
 67. کبری اروجی , حمیدرضا خزاعی , محمدحسن راشدمحصل , رضا قربانی , مجید عزیزی ارانی , بررسی اثرات اللوپاتی آفتابگردان بر جوانه زنه و رشد علف های هرز تاج خروس و سلمه تره , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰, صفحه ۱۱۹-۱۲۸
 68. محمد جواد ارشدی شریف آباد , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , بررسی تاثیر کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب زمینی رقم آگریا , فن آوری زیستی در کشاورزی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳, صفحه ۳۳-۴۶
 69. مژگان ثابت تیموری , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , مهدی نصیری محلاتی , تأثیر سطوح مختلف شوری بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان برگ وخصوصیات فیزیولوژیک گیاه کنجد(Sesamum indicum L.) , فن آوری زیستی در کشاورزی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲, صفحه ۱۰۹-۱۱۹
 70. هما عزیزی , احمد نظامی , مهدی نصیری محلاتی , حمیدرضا خزاعی , ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گندم تحت شرایط کنترل شده , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۳, صفحه ۱-۱۲
 71. حمیدرضا خزاعی , مژگان ثابت تیموری , فرزاد نجفی , بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری و میزان کشت بذر بر عملکرد و اجزاء عملکرد و کیفیت گیاه دارویی اسفرزه , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۷۷-۸۳
 72. حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , اعظم برزوئی , تاثیر مقادیر مختلف فسفر بر واکنش دو رقم گندم مقاوم و حساس به کمبود آب , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۱, صفحه ۱۳۱-۱۳۸
 73. حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , مژگان ثابت تیموری , تأثیرسطوح فسفر بر میزان‌کلروفیل، تجمع فسفر در برگ پرچمی و عملکرد ارزن دم روباهی (.Setaria italica L) , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۷۵-۸۲
 74. اعظم برزوئی , حمیدرضا خزاعی , فرج اله شهریاری احمدی , اثر تنش خشکی پس از گرده افشانی بر ویژگی های فیزیولوژیک و میزان آنتی اکسیدان های موجود در ارقام مختلف , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۶۵-۷۵
 75. حمیدرضا خزاعی , علی اصغر محمدآبادی , اعظم برزوئی , بررسی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک انواع ارزن در رژیم های مختلف آبیاری , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۱